Riihimäen lämmitystarveluvut vuosina 2019 - 2022

Lämmitystarveluvulla korjataan kiinteistön toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Em. luvun avulla voidaan verrata kiinteistön eri kuukausien tai vuosien kulutuksia.

Kiinteistön lämmitystarpeen arvioinnissa lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että kiinteistön energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku S17 on yleisimmin käytetty ja se saadaan laskemalla +17 °C:ksi oletetun huoneistolämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on kuukausien lämmitystarvelukujen summa.

Normaali lämmitystarveluku on vuosien 1971 . 2000 lämmitystarvelukujen keskiarvo.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei huomioida päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C.

Riihimäen Kaukolämpö Oy käyttää Riihimäellä Lahdessa toteutuneita lämmitystarvelukuja.

  Kuukausi  2019 2020 2021 2022  Normaali vuosi
 1. 780 500 693 668 726
 2. 514 509 722 558 677
 3. 568 496 577 548 610
 4. 319 403 387 425 395
5. 161 199 161 160 159
6. 0 0 0 0 20
7. 11 5 0 0 4
8. 0 11 20 7 31
9. 180 96 227 228 191
10. 398 285 303 321 383
11. 488 401 488 470 528
12. 520 530 766 630 668
Yhteensä: 3939 3435 4344 3385 4392

Esimerkki: kiinteistön koko kaukolämmön vuosikulutus oli 400 MWh. 

Kesä - elokuun aikana kiinteistö kulutti 30 MWh. Kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuodessa energiaa seuraavasti:

  • 30 MWh/3 kk = 10 MWh/kk = 12 kk * 10 MWh/kk = 120 MWh
  • Kiinteistön lämmitykseen käytetty energia on: 400 MWh  - 120 MWh = 280 MWh
  • Lämmitystarveluku oli 4357 °Cd ja normaalivuoden 4392 °Cd.
  • Rakennuksen normitettu vuosikulutus lasketaan seuraavasti: (4392/4357 °Cd)*280 + 120 = 402 MWh