Riihimäen lämmitystarveluvut vuosina 2020 - 2023

Lämmitystarveluvulla korjataan kiinteistön toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Em. luvun avulla voidaan verrata kiinteistön eri kuukausien tai vuosien kulutuksia.

Kiinteistön lämmitystarpeen arvioinnissa lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että kiinteistön energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku S17 on yleisimmin käytetty ja se saadaan laskemalla +17 °C:ksi oletetun huoneistolämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on kuukausien lämmitystarvelukujen summa.

Normaali lämmitystarveluku on vuosien 1971 . 2000 lämmitystarvelukujen keskiarvo.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei huomioida päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C.

Riihimäen Kaukolämpö Oy käyttää Riihimäellä Lahdessa toteutuneita lämmitystarvelukuja.

  Kuukausi  2020 2021 2022 2023  Normaali vuosi
 1. 500 693 668 602 726
 2. 509 722 558 569 677
 3. 496 577 548 608 610
 4. 403 387 425 333 395
5. 199 161 160 124 159
6. 0 0 0 28 20
7. 5 0 0 0 4
8. 11 20 7   31
9. 96 227 228   191
10. 285 303 321   383
11. 401 488 470   528
12. 530 766 630   668
Yhteensä: 3435 4344 3385   4392

Esimerkki: kiinteistön koko kaukolämmön vuosikulutus oli 400 MWh. 

Kesä - elokuun aikana kiinteistö kulutti 30 MWh. Kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuodessa energiaa seuraavasti:

  • 30 MWh/3 kk = 10 MWh/kk = 12 kk * 10 MWh/kk = 120 MWh
  • Kiinteistön lämmitykseen käytetty energia on: 400 MWh  - 120 MWh = 280 MWh
  • Lämmitystarveluku oli 4357 °Cd ja normaalivuoden 4392 °Cd.
  • Rakennuksen normitettu vuosikulutus lasketaan seuraavasti: (4392/4357 °Cd)*280 + 120 = 402 MWh