Kaukolämpö


Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus perustuu siihen, että se hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa.


Maakaasu


Maakaasu on monikäyttöinen ympäristömyönteinen ja käyttäjälle vaivaton energiamuoto
Maakaasu kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin monet muut fossiiliset polttoaineet.


Ympäristö


Kehittyvä kaukolämpöverkko on jo parantanut merkittävästi Riihimäen ilmanlaatua. Kaukolämpö onkin kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista.

Liity kaukolämpöön


Kaukolämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin. Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri- tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.

 

  

Kaukolämpö

Tasaista lämpöä - kaikkina vuodenaikoina


Kaukolämpö on entistä suositumpi taajama-alueiden lämmitysmuoto. Jo yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämpö on vaivaton, luotettava ja hinnaltaan kilpailukykyinen tapa lämmittää etenkin suuria kiinteistöjä. Säätämällä sekä kaukolämpöverkon että asuntokohtaisten lämmityslaitteiden tehoja lämpötilan vaihtelujen mukaan voidaan helposti varmistaa riittävä, tasainen määrä lämpöä kaikkiin tilanteisiin. Lämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin. Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri-, tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.
 
 

 

  

Yritys

Riihimäen Kaukolämpö Oy on perustettu vuonna 1978. Yhtiön omistaa Riihimäen kaupunki. Yhtiö toimii Riihimäen talousalueella toimittaen asiakkailleen kaukolämpöä ja maakaasua. Vuoden 2017 lopussa kaukolämpöasiakkaita oli 718 ja maakaasuasiakkaita 11. Varmat, laadukkaat ja kilpailukykyiset energiantoimitukset takaavat asiakkaiden tyytyväisyyden.  Kaukolämmön perusenergian hankinta perustuu ensisijaisesti paikkakunnalla toimivien yritysten kanssa tehtyihin pitkäaikaisiin sopimuksiin. Hankintaa tuetaan omalla vara- ja huipputuotannolla. Yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämmityksen lisääntymisellä on ollut erittäin positiivinen vaikutus Riihimäen ilmanlaatuun.
 

Vuosi 2017 oli yhtiön 39. toimintavuosi

Vuonna 2017 uusia lämpöasiakkaita tuli lisää 12 ja liittymiä purettiin 1 joten lämpöasiakkaita oli vuoden lopussa 718. Maakaasuverkkoon ei liittynyt uusia asiakkaita, vuoden lopussa maakaasuasiakkaita oli 11.

Lämpöä myytiin 183,5 GWh, jossa on kasvua 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin kasvu johtui pääasiassa uusien asiakkaiden energiantarpeesta. Vuoden 2017 keskilämpötila oli noin 5 °C. Ilmatieteenlaitoksen mittaama pitkän ajan keskilämpötila on 2,3 °C.

Lämmön hankinta oli 190,4 GWh. Vuoden 2017 alussa kaukolämmön perusmaksuja alennettiin kuluttajatyypistä riippuen 2,8 - 6,0 % ja kaukolämmön energiamaksua alennettiin 0,50 €/MWh.  Vuoden 2017 kaukolämmön myyntihinta perusmaksuineen oli 74,73 €/MWh (alv 24 %). Maakaasun hankinta laski 16,2 % edellisvuodesta ja oli 10,5 GWh. Maakaasun myynti nousi 13,0 % ja oli 4,7 GWh. Omaan lämmöntuotantoon maakaasua käytettiin 5,8 GWh.  Lämpöverkoston lisäys oli 818 metriä ja verkoston pituus vuoden lopussa 100 km. Maakaasuverkostoa ei vuonna 2017 rakennettu, verkoston pituus on noin 13 km. Liikevaihto oli vuonna 2017 11,9 miljoonaa euroa eli 0,3 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lämmön myynnin osuus tuotoista oli 93,3 %, maakaasun 2,5 % ja muun myynnin osuus oli 4,2 %.  Maakaasun kokonaisliikevaihto oli 0,318 miljoonaa euroa, josta myynti 0,143 miljoonaa euroa ja siirto 0,175 miljoonaa euroa.

 

 

 

Tariffit


Kaukolämmön perus- ja energiamaksut 1.1.2018
 

PERUSMAKSUT 1.1.2018
Kaukolämpöasiakkaan maksama perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta V = m³/h

Tilausvesivirta m³/h kerroin K2 (alv 0 %) kerroin K2 (alv 24 %) Perusmaksu €/vuosi
alle 0,8 0,41000 0,50840 K2 * (4410 * V)
0,8 - 2,0 0,41000 0,50840 K2 * (280 + 4060 * V)
2,0 - 8,0 0,41000 0,50840 K2 * (4200 + 2100 * V)
yli 8,0 0,41000 0,50840 K2 * (12600 + 1050 * V)

OMAKOTITALOJEN PERUSMAKSUT 1.1.2018
Teho = tilavuus * 25/1000

Tariffi Teho kW Perusmaksu/vuosi € veroton Perusmaksu/vuosi € verollinen
03 20,1 - 25 584,68 725,00
04 15,1 - 20 483,87 600,00
05 12,1 - 15 350,81 435,00
06 alle 12 286,29 355,00

 ENERGIAMAKSU 1.1.2018

Energiamaksu 46,50 €/MWh alv 0 %
Energiamaksu 57,66 €/MWh alv 24 %

PALVELUMAKSUT 1.1.2018, sis. alv 24 %

Energiamittauksen tarkistusmaksu 120,00 €
Energiaimpulssi asiakkaan käyttöön 130,00 €
Viivästysmaksu, alv 0 % 5,00 €
Lämmöntoimituksen uudelleenkytkentä 130,00 €

Viivästyskorko korkolain mukaan
Muut asiakastyöt sopimuksen mukaan

 

 

 

 

Lämmitystarveluvut


 

Mitä lämmitystarveluku tarkoittaa

 

  

Lämmitystarveluvulla korjataan kiinteistön toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Em. luvun avulla voidaan verrata kiinteistön eri kuukausien tai vuosien kulutuksia.

Kiinteistön lämmitystarpeen arvioinnissa lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että kiinteistön energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku S17 on yleisimmin käytetty ja se saadaan laskemalla +17 °C:ksi oletetun huoneistolämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on kuukausien lämmitystarvelukujen summa.

Normaali lämmitystarveluku on vuosien 1971 . 2000 lämmitystarvelukujen keskiarvo.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei huomioida päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C.

Riihimäen Kaukolämpö Oy käyttää Riihimäellä Lahdessa toteutuneita lämmitystarvelukuja.

  Esimerkki

Kiinteistön koko kaukolämmön vuosikulutus oli 400 MWh.

Selvitetään käyttöveden kulutus:

Kesä  - elokuun aikana kiinteistö kulutti 30 MWh. Tämän perusteella kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuodessa energiaa seuraavasti:

30 MWh/3 kk = 10 MWh/kk

= 12 kk * 10 MWh/kk = 120 MWh

kiinteistön lämmitykseen käytetty energia on:

400 MWh  - 120 MWh = 280 MWh

Kyseisen vuoden lämmitystarveluku oli 4357 °Cd ja normaalivuoden 4392 °Cd.

Rakennuksen normitettu vuosikulutus lasketaan seuraavasti:

(4392/4357 °Cd)*280 + 120 = 402 MWh

Riihimäen lämmitystarveluvut vuosina 2016 - 2018

 

Kuukausi

Toteutunut
vuosi

    Normaali vuosi
  2016 2017 2018  
1 923 647 634 726
2 537 602 740 677
3 546 524 718 610
4 377 460 380 395
5 47 219 45 159
6 34 54 25 20
7 5 12 0 4
8 12 35 0 31
9 143 188 125 191
10 412 393 370 383
11 553 470 450 528
12 586 540   668
Yhteensä 4175 4144   4392

 

 

 

  

Liity kaukolämpöön

Helppo ja vaivaton liittyä ja käyttää

 

Kaukolämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin.

Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri- tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.

Asiakkaan lämmityslaitteiden automatiikka varmistaa aina sopivan kiinteistön lämmitystehon. Asukas voi lisäksi säätää huonekohtaiset lämpötilat haluamalleen tasolle. Nykyaikaiset kaukolämpölaitteet kestävät käytössä pitkään ja niiden huoltotarve on vähäinen.

Tietoa runkoputken tämänhetkisestä peittoalueesta ja omista mahdollisuuksistasi siirtyä kaukolämmön piiriin saat ottamalla yhteyttä Riihimäen Kaukolämpöön. Me teemme puolestasi tarvittavat selvitykset ja huolehdimme myös käytännön toteutuksesta. Sinun tehtäväksesi jää tasaisesta, edullisesta lämpöenergiasta nauttiminen!

 

 

 

Menettelyohje lämpösopimusta koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi

 

Jos lämpösopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

 

 

Maakaasu

 

Maakaasu on monikäyttöinen ympäristömyönteinen ja käyttäjälle vaivaton energiamuoto.

Maakaasu kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin monet muut fossiiliset polttoaineet. Lisäksi se huomioi lähiympäristön, sillä sen käytöstä ei aiheudu lainkaan noki- ja rikkipäästöjä.??Maakaasun hinta on vakaa ja siksi tulevien maakaasulaskujen suuruus on helposti ennakoitavissa.

 

 

 

 

 

Tariffit

Maakaasun siirto- ja myyntitariffit 1.1.2018 alkaen

1. Siirto

1.1 Kiinteä maksu

tilausteho P kW

kiinteä maksu KM €/vuosi

< 100
100 + 12,7 * P
100 - 500
266 + 11,0 * P
500 - 1000
500 + 10,6 * P
1000 - 3000
2002 + 9,1 * P
> 3000
8000 + 7,1 * P

1.2 Siirron energiamaksu

talvella 1.11 - 31.3 7,30 euroa/MWh
kesällä 1.4 - 31.10 5,10 euroa/MWh

2. Myynti

tilausteho P kW energiamaksu EM €/MWh
< 500 1,80 * G2
> 500 1,25 * G2

G2 on Gasum Oy:n kuukausittainen pienkulutustariffin indekseillä korjattu energiamaksu (€/MWh).

3. Energiaverot

energiasisältövero 7,500 euroa/MWh
hiilidioksidivero 12,280 euroa/MWh
huoltovarmuusmaksu 0,084 euroa/MWh

Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

 

  

Ympäristö

Tulevaisuuden tapa lämmittää

 

Kehittyvä kaukolämpöverkko on jo parantanut merkittävästi Riihimäen ilmanlaatua. Kaukolämpö onkin kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista. Valtaosa Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpöenergiasta saadaan Fortum Waste Solutions Oy:n voimaloista, yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä käsittelemällä. Toinen merkittävä kaukolämpöenergian lähde on Versowood Oy Riihimäen yksikkö, jonka lämpövoimalasta Riihimäen Kaukolämpö saa biopolttoaineilla tuotettua, ympäristöystävällistä ja hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä. Paikallinen tuotanto ja lämmön tehokas talteenotto lisäävät omalta osaltaan Riihimäen Kaukolämmön positiivisia ympäristövaikutuksia.
 

 


Ajankohtaista

 • Kaukonpäivä 3.3.2018
  Kaukolämmön teemapäivää eli Kaukonpäivää vietetään lauantaina 3.3. Riihimäen Kaukolämpö Oy juhlistaa teemapäivää mm. siten, että kaikki riihimäkelä..
  Lue lisää
 • Kaukolämmön hinnat 2018
  Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 12.10.2017, että vuoden 2018 alusta Riihimäen Kaukolämpö Oy ei korota hintojaan vaan kaikki hinnat pysyvät vuoden..
  Lue lisää
 • Kaukolämpöputkiston saneeraus 2017
  Riihimäen Kaukolämpö Oy aloittaa Keskuskadulla kaukolämpöputkiston saneerauksen maanantaina 5.6.2017. Työt aloitetaan osoitteesta Keskuskatu 5, Väl..
  Lue lisää
 • Kaukonpäivä 3.3.2017
  3.3.2017 vietetään Kaukon nimipäivää. Kyseisenä päivänä eri kaukolämpöyhtiöt mukaan luettuna Riihimäen Kaukolämpö Oy haluavat muistuttaa, miten monin ..
  Lue lisää
 • Kaukolämmön hinnat 2017
  Vuoden 2017 alusta Riihimäen Kaukolämpö Oy laskee kaukolämmön hintoja. Nykyisin voimassa oleva veroton energiamaksu 47,00 €/MWh laskee 0,50 euroa eli ..
  Lue lisää
 • Uudistetut nettisivut avattu
  Uudistimme nettisivumme täysin. Jatkossa sivustoa voi selata myös mobiililaitteilla entistä paremmin.
  Lue lisää

 

Yhteystiedot

Riihimäen Kaukolämpö Oy

Lopentie 15-17, PL 79
11100 RIIHIMÄKI

Puh. 010 4544 222
Fax 010 4544 221
asiakaspalvelu@rkloy.fi
suunnittelu@rkloy.fi

Laskutusosoite:
Riihimäen Kaukolämpö Oy
PL 60
11101 RIIHIMÄKI

Toimistomme on avoinna:
ma - pe klo 9:00 - 11:30 ja 12:30 - 15:00

Vikailmoitukset 24 h puh. 050 4544 204


Verkkolaskutusosoite: 003702767264
Välittäjän tunnus: 003708599126
Välittäjä: Liaison Technologies
 

 

 

Tekninen
asiakaspalvelu
Jorma Malmi
toimitusjohtaja
puh. 050 4544 220
sähköposti:
jorma.malmi@rkloy.fi
Asiakaspalvelu
ja laskutus
Anita Kaipainen
puh. 010 4544 222
gsm 050 4544 222
sähköposti:
anita.kaipainen@rkloy.fi

 


Yhteydenotto

 

Kulutus-web

Kulutus-webissä pääset tarkastelemaan lämmönkulutustietojasi.

 

Kirjautuminen Kulutus-webiin 

 

 

RKLOY

Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus perustuu siihen, että se hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa.

 

 

OTA YHTEYTTÄ

  asiakaspalvelu@rkloy.fi

  010 4544 222

  Lopentie 15-17, 11100 Riihimäki

KUVAGALLERIA